Colegiul Director

Structură

Președinte: Laura BADIU

Vicepreședinte: Romelia DRAGOMIR

Membri: Monica POP, Horia RADU, Florian CHIRIȚĂ, Octavian ROGOJANU și Dan TĂTARU

Activitate și atribuții

Colegiul director al Camerei se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe lună, la convocarea preşedintelui Colegiului sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui.

Colegiul director al Camerei este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.

În cazul în care Colegiul director al Camerei nu este legal constituit din lipsa cvorumului necesar, se face o nouă convocare a Colegiului director al Camerei în condiţiile stabilite prin statut. Colegiul director al Camerei astfel convocat este legal constituit în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor săi.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, Colegiul director al Camerei adoptă decizii executorii, obligatorii pentru toţi notarii publici din Cameră, cu majoritatea simplă a membrilor săi.

Colegiul director al Camerei are următoarele atributii:

a) sprijină INR în organizarea examenului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar;
b) stabileşte birourile notariale în care se va efectua pregătirea practică a notarilor stagiari;
c) urmăreşte pregătirea teoretică şi practică a notarilor stagiari;
d) înlocuieşte, la cerere sau din oficiu, biroul notarial în care se efectuează pregătirea practică;
e) propune Adunării generale a Camerei actualizarea numărului de notari publici şi a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii;
f) propune Consiliului Uniunii numărul de locuri destinate dobândirii calităţii de notar stagiar;
g) întocmeşte documentarea juridică şi asigură consultarea şi informarea curentă a notarilor publici;
h) ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei şi a contribuţiei membrilor săi;
i) stabileşte comisia de inventariere şi lichidare a birourilor notariale, în caz de suspendare sau încetare;
j) poate acorda sprijin şi ajutor material notarilor publici, în cazuri justificate;
k) desemnează un membru al Colegiului director al Camerei sau un alt notar public din cadrul Camerei ce urmează să efectueze menţiunile privind revocarea, anularea, rectificarea actelor notariale aflate în arhiva Camerei;
l) aprobă, la propunerea preşedintelui, organigrama şi statul de funcţii ale personalului de specialitate şi administrativ al Camerei;
m) organizează, la cererea notarului public, vânzarea la licitaţie a bunurilor în vederea lichidării de către notar a pasivului succesoral, în condiţiile stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul Uniunii;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut şi actele normative cu caracter intern.