Ce se întâmplă cu taxele notariale

Taxele notariale

”Taxele notariale”, variază în funcție de felul actului notarial și complexitatea acestuia. ”Taxele notariale” reprezinta suma totala pe care clientul o plateste la un birou notarial, aceasta fiind compusă din onorariul notarului și taxe/impozite datorate statului de către client.

Onorariul notarului este stabilit prin ordin al ministrului justiției (O.M.J. nr. 46/C/2011). Conform acestuia, sunt acte care se taxeaza cu onorariu fix și acte care se taxeaza cu onorariu gradual și procentual la valoarea determinată sau determinabilă a obiectului lor.

Pe lângă onorariul notarului și TVA-ul aferent acestuia, la biroul notarial se achită și alte diverse taxe:

 • Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, conform Codului Fiscal (impozitul se face venit la Bugetul de Stat și la Bugetele locale),
 • Taxe de înscriere în cartea funciară (ANCPI);
 • Taxa de verificare sau înscriere în Registrele naționale administrate de Centrul Național de administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN)

Notarul are obligația să vireze taxele încasate în numele statului, către buget, de regulă, până la data de 25 ale lunii următoare celei în care au fost încasate. Această obligație este prevăzută atât de Codul fiscal (Legea nr.227/2015) cât și de Legea nr.7/1996 (Legea cadastrului și a publicității imobiliare).

În concluzie, pentru consultații, declarații, procuri, copii legalizate, legalizari de semnatura, dari de dată certă, diverse acte/contracte considerate ”fără valoare” onorariul notarului este fix, conform OMJ 46/C/2011. Pentru contracte de vânzare imobiliară și mobiliară, cesiune, schimb, împrumut, ipotecă, etc și pentru succesiuni, onorariul se calculează gradual, în procente, conform baremelor și formulelor reglementate de OMJ 46/C/2011.

Cu titlul de exemplu, pentru un contract de vânzare, ”taxele notariale„ sunt compuse după cum urmează:

Taxe care se vor achita de vânzător:

 • Taxa obținere extras de carte funciară pentru autentificare (ANCPI);
 • Impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Bugetul de stat + bugetul local);
 • Taxă verificare Registrul național notarial al Regimurilor Matrimoniale (RNNRM-CNARNN) -dacă este cazul;
 • Taxă verificare Registrul național notarial de Evidență a Procurilor și Revocărilor acestora (RNNEPR-CNARNN) -dacă este cazul;
 • Copii legalizate -dacă este cazul.Taxe care se vor achita de cumpărător:
 • Onorariul notarului calculat la prețul declarat sau la valoarea imobilului, rezultată conform Studiului de piață privind valorile minime imobiliare;
 • TVA-ul aferent onorariului;
 • Taxă verificare Registrul național notarial al Regimurilor Matrimoniale (RNNRM-CNARNN) -dacă este cazul
 • Taxă verificare Registrul național notarial de Evidență a Procurilor și Revocărilor acestora (RNNEPR-CNARNN) -dacă este cazul
 • Taxe de înscriere în cartea funciară (ANCPI);
 • Copii legalizate -dacă este cazul

În ceea ce privește onorariul notarial calculat conform O.M.J. nr. 46/C/2011, trebuie reținut că acesta poate fi majorat în funcție de numărul de exemplare solicitate, complexitatea actului, întocmirea/încheierea acestuia în deplasare conform legislației în vigoare sau întocmirea/încheierea acestuia în afara orelor de program.

Onorariile prevazute de Ordinul mai sus invocat, nu sunt negociabile, fiind minimale și unitare pentru toți notarii publici.

De asemenea, notarul are obligația să calculeze impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, conform Codului fiscal, neputând să deroge de la acesta, norma fiscală fiind de strictă interpretare.

Totodată, legislația prevede scutirea unor acte și proceduri de la onorariul notarial, precum și reduceri care pot fi acordate de notarul public:

 1. Sunt scutite de la plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de lege, cu excepţia cheltuielilor materiale:
 2. declaraţii pentru obţinerea ajutorului de şomaj;
 3. declaraţii pentru obţinerea ajutorului social;
 4. declaraţii pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;
 5. declaraţii pentru acordarea burselor pentru elevi şi studenţi, pentru obţinerea de rechizite şcolare şi pentru obţinere de cazare în cămine;
 6. declaraţii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi văduvelor acestora;
 7. declaraţii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 8. declaraţii şi procuri necesare în cadrul procedurii de obţinere a despăgubirilor prevăzute de O.U.G. nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C. în vederea achiziţionării de autoturisme.
 9. declaraţii de donare de organe, ţesuturi şi celule.
 10. Se pot acorda scutiri în cazurile în care statului român îi revine obligaţia de plată a onorariului.
 1. Se pot acorda reduceri de până la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare încasării pensiilor de orice natură şi a drepturilor băneşti prevăzute la capitolul A „Scutiri”, enumerate mai sus.
 2. Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului: U.N.N.P.R., C.N.P., personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, precum şi soţul/soţia şi copiii minori ai notarilor publici. Aceeaşi reducere de 90% se poate acorda şi la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului orice persoane juridice în care U.N.N.P.R. şi/sau C.N.P. sunt acţionare, asociate sau fondatoare, după caz.
 3. Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare şi a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului „Prima casă”, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 11 şi pct. 25 din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (O.M.J. nr. 46/C/2011).
 4. 31. Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.
 5. Se pot reduce până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului magistraţii, precum şi soţul/soţia şi/sau copiii lor minori.
 6. Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocaţii sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului, precum şi la succesiuni, dacă aceştia au calitatea de moştenitori.
 7. Pentru moştenitorii minori fără venituri proprii, pentru moştenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum şi pentru moştenitorii din zonele declarate calamitate, se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.

Nu în ultimul rând, este de menționat că pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobilele ce au făcut obiectul înregistrării sistematice în cartea funciară, onorariul notarial este de 250 lei lei și se achită de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.