PREȘEDINTE – LAURA BADIU

Președintele Colegiului Director al Camerei are următoarele atribuții în exercitarea cărora emite dispoziții obligatorii pentru toți notarii publici din Cameră:

  • reprezintă Camera în raporturile cu terții;
  • soluționează plângerile petenților împotriva notarilor stagiari, luând măsurile corespunzătoare;
  • desemnează, la cerere sau din oficiu, în cazuri excepționale, un notar public care să asigure funcționarea unui alt birou de notar public;
  • angajează personalul de specialitate și auxiliar, în numărul și în structura stabilite de Colegiul director al Camerei;
  • coordonează și conduce compartimentele prevăzute în structura organizatorică a Camerei;
  • convoacă și conduce ședințele Colegiului director al Camerei și ale Adunării generale a Camerei;
  • ordonanțează cheltuielile bugetare ale Camerei;
  • aprobă, la cererea părților, transferul dosarului succesoral;
  • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, stătut și de actele normative cu caracter intern.