Adunarea Generală

Adunarea generală este legal constituită în prezența majorității membrilor săi cu drept de vot.

Notarul public suspendat nu poate participa, cu drept de vot, la Adunarea generală a Camerei.

Prezența notarilor publici la adunările generale este obligatorie.

În cazul în care nu este legal constituită din lipsa cvorumului, se convoacă o nouă Adunare generală a Camerei în condițiile stabilite prin statut. Adunarea generală a Camerei astfel convocată este legal constituită în prezența a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi.

Adunarea generală a Camerei se întrunește de cel puțin două ori pe an, la convocarea președintelui Colegiului director al Camerei.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Adunarea generală a Camerei adoptă, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, hotărâri obligatorii pentru toți notarii publici.

Adunarea generală a Camerei are următoarele atribuții:

 • alege și revocă Colegiul director al Camerei și Comisia de cenzori, în condițiile stabilite prin statut;
 • alege și revocă reprezentantul său reprezentanții Camerei, după caz, și supleantul acestora în Consiliul Uniunii, în condițiile stabilite prin statut, cu respectarea normei de reprezentare prevăzute de prezența lege;
 • alege și revocă reprezentantul Camerei în Consiliul de disciplină, în condițiile stabilite prin statut;
 • alege și propune membrul în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări;
 • aprobă anual raportul de activitate și descărcarea de gestiune ale președintelui și Colegiului director al Camerei;
 • aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei și execuția bugetară;
 • aprobă strategia de dezvoltare și politica de investiții a Camerei;
 • stabilește indemnizațiile membrilor organelor alese;
 • aprobă regulamentele interne ale Camerei;
 • alege membrii comisiilor de organizare a alegerilor organelor de conducere la nivelul Camerelor și al Uniunii, în condițiile regulamentelor proprii;
 • alege reprezentanții Camerei conform normei de reprezentare la Congres;
 • acordă și retrage, la propunerea Colegiului director al Camerei, titlul onorific de președinte de onoare notarilor publici care au deținut calitatea de președinte al Colegiului director al Camerei;
 • aprobă actualizarea numărului de notari publici și a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii, pe care o înaintează Consiliului Uniunii;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, stătut și de actele normative cu caracter intern.