CONCURS DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE PE POSTURILE PREVAZUTE IN ORDINUL MINISTRULUI JUSTITIEI NR. 3562/C/03.10.2016

 

PROCEDURA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Pentru schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care este numit într-o localitate din circumscripţia aceleiaşi judecătorii sau din circumscripţia altei judecătorii prin concurs trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, republicată, a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale.

Posturile vacante destinate schimbărilor de sedii sunt prevăzute în ordinul de actualizare. Dacă pentru postul vacant cu acestă destinaţie există un singur candidat, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fără a participa la concurs. Pentru anul 2016 (organizat în 2017) în cadrul Camerei Notarilor Publici Bucureşti sunt 4 posturi vacante destinate concursului de schimbări de sedii.

Data concursului se stabileşte de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii, respectiv 17 octombrie 2017.

Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale constă într-o probă scrisă de practică notarială, cu durata de 3 ore. Nota minimă de promovare este 7,00. Ocuparea posturilor de către candidaţii admişi se va face potrivit opţiunii exprimate în cererea de înscriere la concurs, în ordinea mediilor obţinute, a ordinii de prioritate, şi în limita posturilor prevăzute în ordinul de actualizare.

Cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data concursului, respectiv până la data de 29 septembrie 2017, notarul public va depune la Camera în circumscripţia căreia se află postul pentru care candidează cererea de înscriere la concurs (anexa nr.1) menţionându-se, obligatoriu, sub sancţiunea respingerii, localitatea în care se află postul vacant, însoţită de copia ordinului de numire în funcţia de notar public şi dovada achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere la concurs este în cuantum de 4.000 lei/candidat si se achita in contul nr. RO12RNCB0071115799310001 deschis pentru Institutul Notarial Român la BCR Sucursala Plevnei – Bucureşti (CUI: 26781193).

După validarea rezultatelor, notarilor publici admişi la concurs, li se va emite ordine de schimbare a sediului biroului notarial.

 

Vă urăm succes!

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail: jurist2@cnpb.ro sau tel. 021-212 36 51, 021- 212 37 45, 021-311 72 81, 021-311 72 90, luni şi joi între orele 08.30 – 17.30, marţi şi miercuri între orele 08.30 – 16.30 şi vineri între orele 08.30 – 14.30.